Förarintyg för fritidsbåt

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som utfärdas av NFB, Nämnden för båtlivsutbildning. Förarintyget ges efter att den sökande har klarat ett teoretiskt prov om att föra båt, samt i gott sjömanskap.

NFB auktoriserar förhörsförrättare för provet, som kan göras över hela landet. Vanligen består provet enbart av ett skriftligt prov, men vid behov, exempelvis läs- och skrivsvårigheter, kan det kombineras med ett muntligt förhör. Provet kan göras tidigast det år som den sökande fyller tolv. När provet är avklarat ska den sökande få veta om hen har klarat det eller ej. Några andra betyg än godkänt och icke godkänt finns inte. Att göra provet kostar 300 kronor.

Provet för att få förarintyget innehåller många olika moment, och frågor inom många olika områden. Och då rör det enbart kunskaper och färdigheter som krävs för att färdas inomskärs, i skyddade vatten och vid goda siktförhållanden i dagsljus. De moment som ingår i provet är:

 • Läsning av sjökort, såväl av papper som elektroniska, samt förståelse av de symboler och förkortningar som används.
 • Navigering, bl.a. kunskaper om hur en kompass fungerar och dess missvisning och deviation.
 • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård. Här ingår bl.a. kunskap om olika båttyper, och färdigheter i att knyta vissa knopar.
 • Miljökunskaper, bl.a. bränsleförbrukningen vid olika hastigheter.
 • Väder- och vindförhållanden.
 • Lagar och regler, framför allt Sjölagen, Fartygssäkerhetslagen, Sjötrafikförordningen, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler samt de internationella sjövägsreglerna.

En övning i båtpraktik

Det är naturligtvis svårt att utifrån ett skriftligt prov uttala sig om hur en person kommer att agera när hen väl befinner sig ute på sjön. Därför rekommenderar NFB att den som har för avsikt att genomföra provet också deltar i en övning där flera av färdigheterna testas praktiskt.

Övningen består av nio stycken olika moment. En annan, likvärdig övning bör ta avstamp i NFB:s beskrivning för att bli just likvärdig. Momenten är:

 1. Att läsa sjökort och peka ut objekt från detta i naturen, och vice versa.
 2. Styra båten efter kompass, i ensilinje.
 3. Göra en kompasskontroll i ensilinje.
 4. Navigera i utprickat farvatten.
 5. Göra en lägesbestämning.
 6. Bärga en fendert eller liknande föremål, för att öva på att rädda någon som fallit överbord.
 7. Studera effekten av roder- och propellerverkan genom särskilda manövrar.
 8. Göra en losskastning och öva tilläggning.
 9. Förtöja båten med hjälp av spring.